OSTUTINGIMUSED
1. MÜÜJA

1.1. Nimi: Domire Kuld OÜ
1.2. Aadress: Rävala pst 8, 10143 Tallinn
1.3. Kontakt: tel. 655 5195; info@domire.ee
 
2. OSTUTINGIMUSED
2.1. ÜLDTINGIMUSED
2.1.1. Käesolevad tingimused kehtivad domire.ee klientide ja e-poe domire.ee omanikfirma Domire Kuld OÜ (edaspidi Domire Kuld) vahel e-poest domire.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.
2.1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Domire Kuld ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
2.1.3. Domire Kuld on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse domire.ee internetileheküljel. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest domire.ee internetileheküljel. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
2.1.4. Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.
2.1.5. Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda. Laoseisu uuendatatakse üks kord nädalas.
2.1.6. E-poel Domire Kuld on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.
2.1.7. Pärast tellimuse vormistamist kaup broneeritakse. Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kliendi poolt on raha Domire Kuld arvelduskontole laekunud.
2.1.8. Kõik operatsioonid tehakse tööpäevadel ajavahemikus 9:00 - 17:00 Domire Kuld töötajate poolt.
2.1.9. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest domire.ee ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
2.1.10. Ostja ja Domire Kuld vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.
 
2.2. KAUPADE KÄTTESAADAVUS; HINNAKIRI JA INFO
2.2.1. Kõik domire.ee hinnad on toodud Eurodes (EUR, €).
2.2.2. Kõik domire.ee hinnad on ilma Eesti Vabariigi käibemaksuta.
2.2.3. Kaubainfos kajastatud tellitava kauba koguse ja hinna muudatused jõustuvad alates selle avaldamisest domire.ee veebilehel.
2.2.4. Tellitud kaup toimetatakse kliendini 7 tööpäeva jooksul pärast raha laekumist Domire Kuld arveldusarvele.
 
2.3. TELLIMINE
2.3.1. domire.ee võtab tellimusi vastu järgmiselt:
2.3.1.1. internetis, automaatse tellimissüsteemi kaudu;
2.3.2. Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate tingimuste punkti 2.1.7 täitmine.
 
2.4. TELLIMUSE TÜHISTAMINE
2.4.1. Ostjal on õigus iseseisvalt tühistada maksmata või kohaletoimetamata tellimus, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@domire.ee
2.4.2. Kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, kehtib käesolevate tingimuste punkt 2.11.
2.4.3. Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne kohaletoimetamist, kehtib käesolevate tingimuste punkt 2.11.
 
2.5. TELLIMUSE TÄITMINE
2.5.1. Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu laekumist (vt. punkt 2.1.7), kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.
 
2.6. TELLIMUSE EEST TASUMINE
2.6.1. Võimalikud makseviisid:
2.6.1.1 pangalingi vahendusel Maksekeskus AS kaudu
2.6.1.2 arve alusel

 
2.7. KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
2.7.1. Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:
2.7.1.2 Omniva pakiautomaadi vahendusel;
2.7.1.3. Kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg läheb üle, palume saata tellimuse kohta järelepärimine info@domire.ee. Teile saadetakse tellimuse hilinemise põhjus ning teatatakse uuest eeldatavast kohaletoimetuse ajast.
2.7.1.4 Tellimuse kohaletoimetamise- ja tarnemaksumuse info on domire.ee e-poe avalehel.
2.7.2. Domire Kuld ei võta endale kohustust kompenseerida kauba hilinemisest tulenevaid kahjusid.
 
2.8. KUI KAUBA KOHALETOIMETAMINE POLE VÕIMALIK
2.8.1. Juhul, kui kauba hind muutus või see on füüsiliselt otsas ning seetõttu pole tellimuses näidatud tähtaja jooksul võimalik kaupa kohale toimetada, teavitab Domire Kuld sellest ostjat tellimuses näidatud kontaktandmete järgi. Ostjat teavitatakse kas võimatusest kaupa kohale toimetada või tellitud kauba uutest kohaletoimetustingimustest. Kui pakutud tingimused ostjat ei rahulda, on tal õigus tellimus tühistada. Sellisel juhul jõustub käesolevate tingimuste punkt 2.11.
 
2.9. GARANTIIKAUBA TAGASTAMINE
2.9.1. Juhul, kui garantiialuseid kaupu ei saa remontida või vahetada, teavitatakse sellest ostjat ning jõustub käesolevate tingimuste punkt 2.11.
 
2.10. OSTUST KEELDUMINE (NB! Punkt kehtib ainult füüsilistest isikutest tarbijatele)
2.10.1. Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest (VÕS §56 punktid 1 ja 2).
2.10.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:
2.10.2.1. kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub Domire Kuld mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;
2.10.2.2. ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis;
2.10.2.3. kaubal peavad olema kõik kleebised, kaasa arvatud seerianumber.
2.10.3. 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:
2.10.3.1. kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;
2.10.4. Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada sellest e-poodi Domire Kuld e-posti aadressil info@domire.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Domire Kuld jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.
2.10.5. Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud.
2.10.6. Lepingu katkestamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (mitte hiljem kui 7 päeva jooksul) tagastada.
2.10.7. Ostja nõustub võimalusega, et selle punkti kuritarvitamisel keeldub Domire Kuld teda edaspidi teenindamast.
2.10.8. Juhul, kui ostja kasutab oma õigust katkestada ostu-müügi leping, jõustub pärast kauba tagastamist käesolevate tingimuste punkt 2.11.
 
2.11. MAKSEVAHENDITE TAGASTAMINE
2.11.1. Domire Kuld pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:
2.11.1.1. vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;
2.11.1.2. tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arveldusarvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates kliendi poolt tagastatud kauba laekumisest Domire Kuld valdusse või pärast tellimuse tühistamise avalduse laekumisest. Kliendile tagastatakse ka tellimisel tehtud tarnekulu.
 
3. ISIKUANDMETE KAITSE
3.1. Domire Kuld järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest:
3.1.1. kliendilt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid;
3.1.2. klienti teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele (näiteks liisingutaotluse edastamisel);
3.1.3. Omnivale (AS Eesti Post) edastatakse vaikimisi kohaletoimetusandmed.
3.1.4 Isikuandmeid edastatakse maksete töötlemiseks Maksekeskus AS-ile.
 
4. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
4.1. Domire Kuld vastutab kliendi ja klient Domire Kuld ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
4.2. Domire Kuld ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Domire Kuld ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.
 
5. GARANTII
5.1. Kõigil ehetel on pretensiooni esitamise aeg 24 kuud, välja arvatud juhul kui see on kauba kirjelduses teisiti märgitud. Garantii alla ei kuulu ehete vale käsitlemise tõttu või normaalse kulumisega tekkinud kahjustused.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Üldsätted.

Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud Domire Kuld OÜ, kes vastutab isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest. Domire Kuld OÜ teab, kui tähtis on privaatsus meie klientidele, ning seetõttu püüame arusaadavalt selgitada, kuidas me Teie isikuandmeid kogume, kasutame, avalikustame, edastame ja talletame.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased reeglid, samuti meie volitatud andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise. Siiski peate Teie ise samuti kasutama meie e-teenuseid turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed, mida kasutate nende tarbimiseks, on turvatud. Te olete kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses enda seadme ja meie e-keskkondadega seotud paroole, salasõnu, kasutajatunnuseid või muid enda identifitseerimiseks kasutatavaid tunnuseid.

2. Millistel eesmärkidel me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme?

Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teie tellimuse täitmise ning Teie ees lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil. Kombineerime Teilt saadud ja Teie kohta kogutud andmeid, mis on muu hulgas saadud erinevate toodete või teenuse tarbimisest, antud üldtingimustega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

 Teie nõusolekul kasutame andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teile soovitud teenuse või kauba pakkumiseks;
 • kohandatud sisu pakkumiseks ja soovituste andmiseks Teie varasemate tegevuste põhjal meie veebilehel;
 • reklaamimiseks, näiteks kohandatud reklaamide ja sponsorsisu pakkumiseks ning Teile sooduspakkumiste edastamiseks;
 • meie turu, klientide, toodete, reklaamikampaaniate ja teenuste hindamiseks ning analüüsimiseks, et aidata meil oma kliente paremini mõista, vajaduse korral läbi statistiliste protsesside, pakkumaks Teile kõige sobivamaid teadaandeid, teenuseid ja kasutuskogemust;
 • Teie arvamuse küsimiseks meie toodete ja teenuste kohta ning kliendiküsitluste läbiviimiseks mõistmaks, kuidas inimesed meie teenuseid kasutavad, et saaksime neid täiustada ning arendada uusi tooteid ja teenuseid;
 • auhinnavõistluste või reklaamikampaaniate korraldamiseks (seadusega lubatud määral);
 • muudel eesmärkidel Teie nõusolekul.

Meie soovitused põhinevad toodete ja teenuste andmetel, mida annate meile otse, läbi teenuste kasutamise ja toodete ostmise, meie veebisaitide sirvimise, või andmetel mida me saame oma usaldusväärsetelt kolmandatelt isikutelt, et saaksime paremini oma kliente mõista. Kui kasutame usaldusväärseid kolmandaid isikuid oma andmebaasi rikastamiseks, siis tagame, et meie ja kolmandast isikust teenusepakkuja vahel oleks juriidiliselt kehtiv leping, mis kindlustab, et kombineeritud andmed on Teilt saadud seaduslikult.

3. Milliseid andmeid me Teilt kogume ja milleks me neid eelkõige kasutame?

Kogume Teiega lepingu sõlmimise või lepingu sõlmimise eelsete toimingute käigus Teilt järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • isikukood,
 • aadress,
 • telefoninumber,
 • e-post

Hilisema suhtluse ja lepingute täitmise käigus salvestame ka Teie kohta käiva lepingulise teabe (st info Teie tellimuste, lepingute, maksete, saadetud kirjade ja teadete kohta jms). Vajadusel võime küsida Teilt täiendavaid andmeid või koguda andmeid avalikest andmebaasidest. Kui Te meile lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajalikke andmeid ei esita või esitate valeandmeid, ei saa me Teiega lepinguid sõlmida või neid täita.

Võime Teiega lepingu sõlmimise, lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise või lepingu täitmise eesmärgil Teie andmeid koguda, salvestada, säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda eelkõige järgmiste toimingute tegemiseks:

 • kui tellite meilt toote või teenuse, küsime Teilt tellimuse töötlemiseks Teie nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamis- ja arveldusaadresse;
 • kui võtate ühendust meie meeskonnaga mõne toote või teenuse asjus, päringu tegemiseks või kaebuse esitamiseks, siis kogume Teilt andmeid seoses teenusega, mida Te Domire Kuld OÜ-lt nõuate. Need kogutavad andmed sisaldavad Teie nime ja olenevalt Teie päringu olemusest võivad samuti sisaldada Teie kodust aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi;
 • Teiega suhtlemiseks lepingu sõlmimiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ja seoses muude lepinguliste küsimustega. Näiteks võime saata Teile teateid tellimuse täitmise kohta või arvete maksmise meeldetuletusi;
 • Teie taotlusel Teile pakkumiste ja tooteinformatsiooni edastamiseks;
 • lepingu sõlmimiseks (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks) või täitmiseks vajalike andmete edastamine teistele koostööpartneritele (tootjad, tarnijad, krediidiasutused, õigusnõustajad jne);
 • arvete koostamiseks ja saatmiseks ning meie raamatupidamise kohustuse täitmiseks.

 4. Millal küsime Teilt nõusolekut?

Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut. Nõusoleku saamisel töötleme Teie andmeid vastava eesmärgi ulatuses ja piirides. Näiteks võime Teilt nõusolekut küsida järgmiste toimingute tegemiseks:

 • Teile e-posti või telefoni teel oluliste meeldetuletuste saatmine;
 • Teile e-posti või telefoni teel uudiskirjade, toodete ja teenuste pakkumiste ning õnnitluste saatmine. Uudiskirjad ja pakkumised võivad sisalda pakkumisi ka meie  koostööpartneriteks olevatelt liisingu‑, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatelt;
 • Teile e-posti teel tagasisideuuringute saatmine kas Domire Kuld OÜ poolt või uuringufirmade vahendusel.  

Lisaks eeltoodule võime Teilt nõusolekut küsida ka Teie andmete muul viisil kasutamiseks.

Teil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kirjutades aadressile info@domire.ee Pöördumise käsitlemise järgselt me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

5. Kuidas me Teie andmeid veel võime kasutada?

Võime kasutada Teie andmeid ka alltoodud eesmärkidel ja viisil, muuhulgas, kui meil on selleks õigustatud huvi. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.

 • Teie taotlusel (nt liisingu-, järelmaksu või kindlustuslepingu sõlmimiseks) võime edastada Teie andmeid oma koostööpartneriteks olevatele liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kes sel juhul töötlevad omakorda Teie andmeid Teiega lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Vajadusel võime koguda Teilt selleks täiendavaid andmeid.
 • Võime oma õigustatud huvi alusel Teie isikuandmeid töödelda seoses oma kliendibaasi haldamise ja analüüsiga turunduslikel või statistilistel eesmärkidel.
 • Võime edastada Teie andmeid muudele isikutele, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks (näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

6. Kellel on veel Teie andmetele ligipääs?

Lisaks muudele käesolevates tingimustes nimetatud isikutele võivad Teie andmetele ligipääsu saada kõik meie üksused ning nende töötajad ja volitatud isikud oma tööülesannete täitmise käigus, samuti raamatupidamis-, IT-, turundus-, jm tugiteenuste osutajad, krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt seadusele kohustatud andmeid edastama (eelkõige riigiasutused). Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le. Kõik meie üksused ning meie koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

7. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu täitmiseks ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist) tekkida või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Oma isikuandmete säilitamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust info@domire.ee

8. Millised on Teie õigused?

Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme, taodelda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust. Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele või sõnumitele lisatud juhiseid. Samuti on Teil soovi korral õigus saada isikuandmed, mida Te olete meile esitanud ning taotleda nende edastamist mõnele teisele organisatsioonile. Taotlustega pöörduge palun info@domire.ee poole. Kui Teil on pretensioone, kuidas me Teie andmeid kasutame, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.